07 | 07 | 2022
Public relations specializáció (BA)
2021 szeptember 15., szerda 13:25

 

PUBLIC RELATIONS SPECIALIZÁCIÓ (BA)

Bemeneti követelmények

A specializáció (1) kommunikáció- és médiatudomány alapszakos hallgatóknak, illetve (2) belső (má-sodik) specializációként szabad bölcsészet alapszakos, kommunikáció- és médiatudomány speciali-zációs hallgatóknak vehető fel. A specializációra jelentkezőket az első tanulmányi félévük súlyozott kreditindexe alapján rangsoroljuk, és így töltjük fel a keretszámot.

Képzési cél

A Public Relations specializáció célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik képesek átlátni, értelmezni és alkalmazni a Public Relations területének legfontosabb módszereit és eszközeit. A specializáció hallgatói megismerkednek az intézményi kommunikáció legfontosabb fogalmaival, a szervezeti kommunikáció és arculatelmélet alapjaival, a sajtókommunikáció elemeivel, az elektroni-kus PR-eszközök használatával, a rendezvényszervezés módszereivel, a kampánytervezés és vál-ságkommunikáció legfontosabb elemeivel. A végzett hallgatók képessé válnak különböző szerveze-tek teljes intézményi kommunikációs tevékenységének szervezésére és irányítására, kommuniká-ciós kampányok megtervezésére és lebonyolítására, hatékony sajtókommunikációs és közösségi médiatevékenység folytatására.

Fontosabb tartalmi egységek

 • Sajtókapcsolatok
 • Közügymenedzsment
 • Szervezeti kommunikáció és vezetéselmélet
 • Helyzetelemzés, kommunikációkutatás
 • Elektronikus PR-eszközök
 • Nyomtatott PR eszközök / Kampánytervezés
 • Arculatelmélet
 • Public relations: A gyakorlati nézőpont
 • Válságkommunikáció
 • Integrált kommunikáció
 • Külső szakmai gyakorlat 1-2.

Elhelyezkedés

Szóvivő, sajtóreferens, kommunikációs ügynökségi munkatárs, közösségi média manager, rendez-vényszervező, kommunikációs tanácsadó.

 


 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink