Képzés Szakdolgozati követelmények
07 | 07 | 2022
Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények

SzTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

A szakdolgozat célja:

Egyetemi (MA szintű) oklevél esetén:

A jelölt bizonyítja, hogy képes a képzés során elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni, új összefüggésekre rávilágítani, a tudomány illetve a praktikum számára új tényeket vagy eredményeket bemutatni. Képes ezt módszertanilag helyes eljárásokkal, szakirodalmi és empirikus adatokkal alátámasztani, téziseit és állításait szóbeli feleletében megvédeni. A dolgozat nem lehet pusztán szakirodalmi összefoglalás, hanem vagy egyéni gyakorlati kutatómunka elemzését vagy már publikált források új szempontok szerinti feldolgozását kell tartalmaznia. Ilyen új eredmények hiányában a dolgozat nem teljesíti az egyetemi szakdolgozat követelményeit és elutasítható. A szakdolgozat értekező szépprózában készül. A jelölt köteles a tudományos szövegalkotás konvencióinak megfelelően hivatkozni forrásaira. (Formáját lásd alább!) A témavezetők, opponensek, az államvizsga bizottság tagjai kiemelt figyelmet fordítanak a korrekt tudományos hivatkozások ellenőrzésére, és plágium esetén a jelölt szakdolgozatát elégtelen eredménnyel elutasítják. A szakdolgozat szerzőjének a szakdolgozati jelentkezés alkalmával plágium nyilatkozatot kell tennie. Cégek belső anyagait felhasználó, azt elemező pr-tárgyú szakdolgozatok esetében a téma akkor fogadható el, ha a jelölt a jelentkezési lap mellé csatolja az adott cég vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy titoktartási kötelezettség mellett a dolgozat konzulensének és bírálóinak a belső anyagokba betekintést enged.

Főiskolai (BA szintű) oklevél esetén:

A jelölt bizonyítja, hogy képes a képzés során elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni, összefüggésekre rávilágítani, ok-okozati kapcsolatokat felismerni és következetesen alkalmazni. Képes ezt módszertanilag helyes eljárásokkal, szakirodalmi és empirikus adatokkal alátámasztani, téziseit és állításait szóbeli feleletében megvédeni.

A gyakorlati munkát kísérő szakdolgozat terjedelmi és formai követelményei az ötéves képzésben részt vevő hallgatók esetében nem különböznek az elméleti munkát készítő hallgatókra vonatkozó elvárásoktól. Tartalmi tekintetben azonban a dolgozat a gyakorlati munka elkészítéséhez szükséges elméleti ismereteket és a létrehozás körülményeit járja körül.

A dolgozattal szemben támasztott tartalmi követelmények tehát:

A téma aktualitásának megfogalmazása, a témaválasztás indoklása

A dolgozat logikai menetének felépítése, indoklása

A téma irodalmának a tézisek szempontjából releváns áttekintése

A választott vizsgálati, elemző módszerek ismertetése, célszerűségük indoklása

Kifejtett vizsgálati, elemző módszerek

Eredmények, tézisek megfogalmazása

Újdonság elemek kiemelése (csak egyetemi dolgozat esetén)

Összefoglalás, a téma vizsgálatának további lehetőségei és jelentősége

 

A tartalommal összefüggő formai követelmények:

Világosan követhető logikai menet: tartalomjegyzék, fejezetek és alfejezetek elválasztása Áttekinthető szerkesztés: fél oldalnál nagyobb ábrák és táblázatok mellékletben, kisebbek a szövegtestben kapnak helyet. Valamennyi ábra ill. táblázat címmel ellátott, sorszámozott. Precíz hivatkozás: valamennyi átvett gondolat, tény, adat, megállapítás vagy szövegrész az elsőként publikáló szerző nevével és a publikáció adataival kerülhet a dolgozatba. A hivatkozások rendszere következetesen vagy szövegközi ((Lázár, 2001) – Irodalomjegyzékben: Lázár Judit: A kommunikáció tudománya, Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) vagy lábjegyzetes formájú (fentiek lábjegyzetben). Az irodalomjegyzék nem tartalmazhat olyan munkát, amelyre hivatkozás nem történt, és nem hivatkozható olyan szerző, aki nincs feltüntetve az irodalomjegyzékben. Szó szerinti átvétel szövegben csak indokolt estben, idézőjelek között lehetséges. Elvárás, hogy a jelölt minimum 8-10 hazai és néhány nemzetközi (idegen nyelvű) szerző munkáját hivatkozza. A hivatkozott terjedelem nem múlhatja felül a dolgozat terjedelmének 30%-át, ide értve a jelölt korábbi munkáit is (önhivatkozás). Plágium esetén a dolgozat elutasítható, amelyet a jelölt csak átdolgozás után nyújthat be újra.

A szakdolgozat belső borítójának új formája a .pdf dokumentumban megtekinthető

A margókat a következőképp kell beállítani:

  • bal oldalon: 3 cm,
  • jobb oldalon: 2 cm,
  • alul és fölül: 2,5 cm.

A szakdolgozat főszövegének terjedelme alapszakon (BA) benyújtott dolgozat esetében 20-35 oldal, mesterszakon (MA) és régi egyetemi képzésben 36-60 oldal, amelybe a szövegközi ábrák és képek, az irodalomjegyzék, a jegyzetapparátus illetve az esetleges függelék nem számít bele. Egy oldal kb. 26 sor, 1,5-ös sorközzel, 12-es betűmérettel és Times New Roman betűtípussal.


A kész szakdolgozatokat csak akkor fogadjuk el, ha:

  • az egyik spirálozott példányra a témavezető ráírja az alábbi szöveget: „A szakdolgozat államvizsgára bocsátható, egy példányát átvettem”, s aláírja a dolgozatot. (Ennek lényege az, hogy a témavezető ne engedjen beadni olyan dolgozatot, amely véleménye szerint nem felel meg a fenti követelményeknek.)


Tehát:

  • a szakdolgozatokat két fűzött (spirálozott), és egy digitális (CD-re / DVD-re írt) példányban kell benyújtani a tanszékre;
  • az egyik spirálozott példányt a hallgató elviszi a témavezetőjének: az egyiket átadja az oktatónak, a másikra pedig ráíratja a fenti szöveget;
  • az illetékes tanszéki munkatársnak (Molnár Katalinnak) leadja a az aláírt spirálozott példányt, illetve a CD-re / DVD-re kiírt digitális változatot.


A szakdolgozat minősítését az opponens és a témavezető által adott érdemjegyek együttese adja. Azoknak a kérdéseknek, amelyeket a témavezető, illetve az opponens írásban megfogalmaznak, nem csupán a konkrét dolgozatra, hanem a dolgozat elkészítéséhez tág értelemben véve szükséges ismeretekre kell vonatkozniuk.


A záróvizsga minősítése: a szakdolgozat minősítésének és a záróvizsgán nyújtott teljesítménynek (BA esetén tételes záróvizsga, illetve szakdolgozat védése, MA esetén csak szakdolgozat védése) a számtani átlaga.

A SZAKDOLGOZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZAT .pdf formátumban

 

 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink